ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť areaprint Slovak Republic, s.r.o. (ďalej spolu len “areaprint, s.r.o.” alebo „my“), rešpektuje Vaše súkromie a podľa toho aj zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú ako zbierame, používame a inak nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Zbierame iba minimálne množstvo osobných údajov, a to v rozsahu, v akom to je nevyhnutné za účelom naplnenia Vašej interakcie s nami; Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám; a používame ich iba tak, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

areaprint Slovak Republic, s.r.o., so sídlom Kaplinská 9622/7 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 35706163 je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo akéhokoľvek aspektu nášho spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kontaktovať elektronicky na emailovú adresu area@areaprint.com alebo poštou na našu adresu areaprint Slovak Republic, s.r.o., Kaplinská 9622/7 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika.

Informácie, ktoré zbierame o Vás a spôsob, akým ich získavame

Informácie o Vás zbierame nasledovnými spôsobmi:
Zbierame o Vás nasledovné osobné informácie:

Informácie o používaní internetových stránok sa zbierajú pomocou súborov cookie. Súbory cookie sú textové súbory vložené do Vášho počítača za účelom zberu štandardných informácií o Vašich prihláseniach do internetu a o Vašom správaní. Tieto informácie sa potom používajú na sledovanie Vášho používania internetovej stránky a na vytváranie štatistických prehľadov o činnosti internetovej stránky. Viac informácií nájdete na nasledovných internetových stránkach:

www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org

Môžete si nastaviť Váš webový prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie a vyššie uvedené stránky Vám povedia ako môžete odstrániť súbory cookie z Vášho webového prehliadača. Avšak zoberte prosím

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Vaše osobné údaje spracujeme len vtedy, ak budeme mať na to právny základ. Právny základ bude závisieť od účelu, pre ktorý zbierame a potrebujeme použiť Vaše osobné informácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného alebo viacerých nasledovných právnych základov:

Ako dlho si nechávame Vaše osobné údaje

Osobné informácie, ktoré od Vás získame, si ponechávame pokiaľ máme pretrvávajúcu oprávnenú potrebu si ich ponechať (napr. poskytnúť Vám službu, o ktorej poskytnutie ste požiadali alebo plniť príslušné zákonné, daňové alebo účtovné požiadavky).

V prípade, že prestaneme mať pretrvávajúcu oprávnenú potrebu spracúvať Vaše osobné údaje buď ich zmažeme alebo anonymizujeme alebo ak to nie je možné (napr. pretože Vaše osobné údaje sú uložené v záložných archívoch), bezpečne uložíme a izolujeme Vaše osobné údaje až do doby kým bude ich zmazanie možné.

Vaše osobné údaje nepredávame, nepožičiavame ani inak neposkytujeme tretím osobám pre marketingové účely.

Bez Vášho povolenia nezverejňujeme Vaše osobné údaje žiadnej tretej osobe, ibaže to je nevyhnutné na spracovanie Vašej objednávky, splnenia Vašej požiadavky, plnenia našich povinností zo zmluvy uzavretej medzi Vami a nami a vylepšenia našich služieb a produktov alebo sme povinní ich zverejniť na základe zákona.

Využívame služby nasledovných spoločností, s ktorými aj zdieľame informácie:

Služba Google Analytics, ktorá nám poskytuje analýzy. Služba Google Analytics používa súbory cookie na zbieranie neidentifikujúcich informácií. Spoločnosť Google poskytuje niektoré ďalšie možnosti ochrany osobných údajov týkajúce sa súborov cookie, ktoré využíva služba Google Analytics na http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Vaše práva

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledovné práva:

Za účelom vykonania ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese area@areaprint.com. Prosíme berte však na vedomie, že môžeme od Vás požadovať špecifické informácie za účelom potvrdenia Vašej identity.

Okrem toho, ak sa domnievate, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Vašimi právami na ochranu osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov a/alebo sme Vaše námietky dostatočne nezodpovedali, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu pre ochranu osobných údajov vo Vašej krajine.

Vedome nezbierame žiadne osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo osobné údaje, okamžite vykonáme kroky potrebné k vymazaniu týchto údajov. Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese area@areaprint.com.

Spracovanie emailov získaných na marketingové účely pred dňom 25.05.2018

Prosím berte na vedomie, že e-mailové adresy, ktoré sme od Vás získali na marketingové účely pred dátumom 25.05.2018, budeme naďalej spracovávať. Právny základ pre takéto spracovanie je náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu. Máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu e-mailom na adresu area@areaprint.com.

Zmeny zásad o ochrane osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. O vykonaných zmenách Vás budeme informovať spôsobom, ktorý budeme považovať za najvhodnejší vzhľadom na závažnosť týchto zmien.

Spracúvanie osobných údajov po vykonaní akýchkoľvek zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov sa riadi podmienkami zmenených Zásad ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.